10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c
-?? c?2015/12/14 17:35:06April 26 2018 23:34:56

10 loa?i ?a? quy? n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c

1-?a? quy? Tho? S?n-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? nu?i Tho? S?n ti?nh Phu?c Kiê?n. N???c bo?ng thu?y tinh tr?ng nh? l??p da?u. 2-?a? quy? Thanh ?iê?n (Qingtian)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? huyê?n Thanh ?iê?n ti?nh Chiê?t Giang. Cha?t liê?u mi?n ma?ng tr?n bo?ng, c??ng r??n chi?u nhiê?t. 3-?a? quy? Ba Lam (Balin)-????c mê?nh danh b??i ????c sa?n xua?t t?? ky? (qua?n, huyê?n) Ba Lam Tha?ch, tha?nh ph?? Xi?ch Phong, khu t?? tri? N??i M?ng.

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?
-?? c?2015/10/29 15:06:06April 26 2018 23:34:56

Hoa pha?ch co? hoa kh?ng?

Hoa pha?ch la? m??t loa?i h?? pha?ch ????c x?? ly? nhan ta?o. Trong h?? pha?ch th???ng co? bo?t khi?, sau khi b? nén ép, b?t khí s? b? d?t, c?ng nghê? na?y go?i la? n?? hoa, bo?t khi? sau khi bi? ne?n e?p trong h?? pha?ch nh? nh??ng la? hoa la? ta?, nên m??i co? tên nh? va?y.

Qua? ca?u h??ng th?m
-?? c?2015/08/02 17:21:48April 26 2018 23:34:56

Qua? ca?u h??ng th?m

Ng???i Trung Qu??c th??i c?? ra?t chu? tro?ng cu??c s??ng, ho? t?? ra?t lau ?a? biê?t h??ng vi? to?a ra t?? mi?nh va? m?i tr???ng xung quanh la? m??t viê?c ra?t quan tro?ng. Ho? ?eo tu?i co? h??ng th?m trên ng???i, trong nha? co? th??p l? h??ng th?m, tha?m chi? trong ch?n ma?n, qua?n a?o cu?ng ???t h??p h??ng th?m, ?iê?u ca?u ky? h?n la?, ?ê? ch?n ma?n lu?n co? h??ng vi? th?m, co?n co? m??t loa?i qua? ca?u h??ng th?m nho? co? thê? ???t trong ch?n ma?n, tha?m chi? lu?c ?i ngu? cu?ng co? thê? ???t qua? ca?u h??ng th?m ?? bên ca?nh, ?ê? m?i tr???ng xung quanh lu?n co? h??ng vi? th?m.

??m ?un n???c gang
-?? c?2015/07/16 15:54:45April 26 2018 23:34:56

??m ?un n???c gang

Men xanh c??c ?e?p
-?? c?2015/07/12 15:08:45April 26 2018 23:34:56

Men xanh c??c ?e?p

Men xanh la? m??t loa?i men ????c du?ng s??m nha?t, th??i gian du?ng lau nha?t va? phan b?? r??ng nha?t ta?i Trung Qu??c, pha?t minh cu?a no? nha?t tri? v??i hiê?n t???ng ?a s?? ?a?t se?t cao lanh ?? Trung Qu??c ?ê?u co? ha?m l???ng s??t nha?t ?i?nh. Ma?u xanh cu?ng phu? h??p v??i t? duy tha?m my? truyê?n th??ng cu?a ng???i Trung Qu??c, men xanh c?? ki?nh tao nha?, cha?t men r??n ch??c tinh tê?.

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong
-?? c?2015/06/11 15:12:29April 26 2018 23:34:56

Nga?y he? no?i chuyê?n ta?m bi?nh phong

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?
-?? c?2015/06/11 15:07:07April 26 2018 23:34:56

Thoa son ?o?, my? nhan trong ??? s?? men ?o?

Men ?o? ????c nung va?o cu??i th??i Khang Hy nha? Thanh, ca?c th??i Ung Chi?nh, Ca?n Long, Gia Kha?nh, Quang T?? ?ê?u co? nung, trong ?o? th??i Ung Chi?nh sa?n l???ng l??n nha?t, cha?t l???ng t??t nha?t. No? la? m??t loa?i men ?o? nhiê?t ??? tha?p v??i b??t m??c co? pha va?ng tha?t va? nung trong lo? nhiê?t ??? khoa?ng 800 ??? (C). Do ma?u ?o? na?y ????c truyê?n t?? chau ?u ?ê?n ????c go?i la? Tay D??ng ?o?, co?n ph??ng Tay ?a s?? go?i la? T???ng Vi ?o?, Hoa H??ng ?o?. Do loa?i men ?o? na?y gi??ng nh? pha?n son cu?a phu? n?? nên cu?ng ????c go?i la? thoa son ?o?.

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u
-?? c?2015/06/02 15:25:50April 26 2018 23:34:56

Ca?ng c?? x?a ca?ng sa?nh ?iê?u

?ê? ca?p t??i c?? va?t ?a? quy?, pha?n xa? tr???c tiên cu?a mo?i ng???i th???ng la? bê? da?y li?ch s?? va? bê? dau l??m ???m, hi?nh nh? kho? co? thê? g??n v??i hai ch?? “sa?nh ?iê?u”. Thê? nh?ng khi ng??m nhi?n nh??ng ta?c pha?m na?y, kh?ng ai y? th??c ????c chu?ng la? “c?? va?t”.

Xe ?a?p
-?? c?2015/05/15 14:59:46April 26 2018 23:34:56

Xe ?a?p

Th??i co?n tre? cu?a m??i chu?ng ta ?ê?u co? ky? ??c kha? ?e?p vê? xe ?a?p, sau nhiê?u n?m biê?n ???i no? co? thê? ?a? bi? bo? quên ?? m??t go?c na?o ?o? ?? nha? ba?n. Bo? thi? th??ng, v??ng thi? t??i, nha? la?i kh?ng co? ch?? ?ê?, lu?c na?y, ba?n ca?n ?ê?n ca?c l??ng hoa... xe ?a?p co? cu? ?ê?n ?au nê?u co? ke?m theo hoa t??i thi? cu?ng tr?? lên t??i ?e?p. Nê?u nha? ba?n cu?ng co? m??t chiê?c xe ?a?p bo? kh?ng nh? va?y, ba?n nên bo? no? ra khu?n viên, ho??c bo? ra ban c?ng, treo ma?y cha?u hoa, l??ng hoa lên xe, thi thoa?ng nghi? vê? th??i co?n tre?.

???i m??i
-?? c?2015/05/15 14:40:53April 26 2018 23:34:56

???i m??i

Theo quan niê?m cu?a ng???i Ph??ng ??ng, t?? x?a ?ê?n nay, ???i m??i la? biê?u t???ng cho ca?t t???ng tr???ng tho?, tr?? ta? na?p phu?c. N?? Hoa?ng ?ê? Nha? ????ng Vo? T??c Thiên t??ng s?? du?ng vo?ng tay va? hoa tai ???i m??i; ng???i ???i Nha? T??ng ca?ng yêu thi?ch ???i m??i, t??ng m? pho?ng hoa v?n va? ma?u s??c cu?a vo? ???i m??i, nung ra s?? men ?en van ???i m??i ?e?p gi??ng nh? tha?t; th??i Nha? Minh va? Nha? Thanh, sa?n pha?m ???i m??i ????c s?? du?ng r??ng ra?i h?n. T?? ??? trang s??c cu?a ca?c phi ta?n trong Hoa?ng cung ?ê?n nh??ng v?n pho?ng pha?m va? ??? ch?i cu?a ca?c v?n nhan nha? si?, tha?m chi? vo?ng tay, qua?t, h??p ???ng son pha?n ma? vu? n?? s?? du?ng ?ê?u la?m b??ng ???i m??i.

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2
-?? c?2015/04/21 16:12:13April 26 2018 23:34:56

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-2

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c. ? c??a s?? co? hi?nh da?ng ?a da?ng, nh? ?a?o tiên, h?? l?, phu?c tho? diên niên, qua? l?u, con d?i, hi?nh qua?t, lu?c bi?nh, v.v, mang ?a?y ca?m h??ng cho viê?c trang tri? n??i tha?t. C??a s?? tuyê?t ???i kh?ng chi? ?ê? la?y a?nh sa?ng va? th?ng gio?. M??t ca?nh c??a s?? ?e?p pha?i la? m??t khung tranh t??t. Ca?m nha?n ?a?u tiên cu?a ba?n khi ???ng tr???c c??a s?? nên la? m??t b??c tranh ?a?y y? th? va? a?n t???ng.

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?
-?? c?2015/04/11 15:49:00April 26 2018 23:34:56

10 chiê?c a?m t?? sa kinh ?iê?n nha?t hiê?n nay, ba?n co? biê?t kh?ng?

1/Nha? Thanh Nghê? nhan: Tra?n Ma?n Sinh 2/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 3/Nha? Minh Nghê? nhan: Cung Xuan 4/ Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 5/Hiê?n ?a?i Nghê? nhan: C?? Ca?nh Chau 6/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh 7/Nha? Thanh Nghê? nhan: Thiê?u ?a?i Hanh

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1
-?? c?2015/03/17 15:27:51April 26 2018 23:34:56

? c??a s?? ?a?m cha?t Trung Qu??c-1

? c??a s?? la? kê?t ca?u khung ????c thiê?t kê? trong ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c g?? truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, khiê?n c??a s?? tr?? tha?nh m??t trong nh??ng yê?u t?? ca?u tha?nh quan tro?ng nha?t cu?a ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c truyê?n th??ng cu?a dan t??c Ha?n, la? tiêu ?iê?m tha?m my? ?a?nh gia? ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c.

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng
-?? c?2015/02/08 10:46:09April 26 2018 23:34:56

Triê?n la?m c?? va?t quy? trên chiê?c thuyê?n bi? ???m t?? ???i nha? ????ng

T?? tha?ng 12 n?m 2014 ?ê?n tha?ng 4 n?m 2015, Ba?o ta?ng Aga Khan T?-r?n-t? Ca-na-?a h??p ta?c v??i Xin-ga-po t?? ch??c Triê?n la?m c?? va?t mang tên “Thuyê?n m??t c??t bu??m ?a? ma?t ?i: Pha?t hiê?n cu?a Con ????ng T? lu?a trên biê?n”, th?ng qua triê?n la?m ma?y tr?m chiê?c “ha?ng” ???i nha? ????ng Trung Qu??c trên chiê?c tthuyê?n bu?n ba?n A-ra?p bi? ???m va?o khoa?ng 1200 n?m tr???c, kê? la?i v??i mo?i ng???i cau chuyê?n Con ????ng T? lu?a trên biê?n “m?? da?n” ?a? lau

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung
-?? c?2015/01/25 18:01:05April 26 2018 23:34:56

Phong ca?ch ca?c c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung

M??i c?ng tri?nh kiê?n tru?c trong C?? Cung ?ê?u co? ???c tr?ng riêng. Sau ?ay, chu?ng ta ha?y cu?ng ?ê?m xem co? bao nhiêu phong ca?ch kiê?n tru?c trong C?? Cung.

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”
-?? c?2015/01/24 16:37:30April 26 2018 23:34:56

Ca?nh Tha?i lam - m??t trong “Ta?m tuyê?t ta?c Yê?n Kinh”

Ca?nh Tha?i lam co?n ????c coi la? “Pha?p lang v??i s??i kha?m trên ???ng ”, la? ??? thu? c?ng my? nghê? truyê?n th??ng n??i tiê?ng cu?a Trung Qu??c, cu?ng la? m??t trong ta?m tuyê?t ta?c cu?a Yê?n Kinh (t??c B??c Kinh nga?y x?a), co? li?ch s?? lau ???i, tha?ng 5/2006 ????c c?ng nha?n la? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? qu??c gia Trung Qu??c. Do ma?u men trên ph?i kim loa?i la?y ma?u lam la? chi?nh, cu?ng vi? ??? my? nghê? na?y ra ???i va? thi?nh ha?nh va?o niên hiê?u Ca?nh Tha?i nha? Minh (t?? 1450-1457), nên ????c go?i la? Ca?nh Tha?i lam.

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y
-?? c?2014/12/22 18:00:26April 26 2018 23:34:56

Vo?ng ?eo tay th??i c?? Trung Qu??c thi? ra ?e?p nh? va?y

Vo?ng ?eo tay, la? m??t loa?i trang s??c ?eo ?? c?? tay. Ca?i ?e?p ?? c?? tay la? s?? theo ?u??i kh?ng mê?t mo?i cu?a pha?i ?e?p thanh li?ch va? quy? pha?i, ba?n ha?y cu?ng chu?ng t?i th???ng th??c vo?ng ?eo tay cu?a ???i Nha? Thanh. Vo?ng ?eo tay ????c ca?t gi?? t?? cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m t?? ca?c cha?t liê?u nh? va?ng ba?c, san h?, ngo?c lu?c ba?o, ???i m??i, ngo?c trai, ngo?c tr??ng, ?a? nhiê?t ?iê?n, tra?m h??ng v.v. Chu? ?ê? trang tri? cha?m tr?? ????ng van trên vo?ng ?eo tay cu?ng nh? ca?c loa?i trang s??c kha?c trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, l??i ta?t co? y?, y? ta?t pha?i t??t la?nh, pha?n nhiê?u la? Bianfu (con d?i, tiê?ng ph?? th?ng Trung Qu??c ???ng am v??i phu?c), Pha?t thu?, ????ng van hi?nh ch?? Va?n, ca?u mong ha?nh phu?c, s??ng lau, ma?nh khoe? va? bi?nh an.

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh
-?? c?2014/12/09 16:49:10April 26 2018 23:34:56

Chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t cung ?i?nh ???i Nha? Thanh

Chu??i ha?t ?eo tay b??t ngu??n t?? chu??i tra?ng ha?t. Chu??i ha?t ?eo tay trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh ????c la?m b??ng ca?c cha?t liê?u san h?, ?a? nhiê?t ?iê?n, ngo?c lu?c ba?o, ngo?c l?u ly, ma? na?o, sa?p ong, pha lê v.v. Ha?t ca?i, ha?t ?i?nh vi? pha?n l??n ????c trang tri? b??ng ngo?c lu?c ba?o, san h?, ngo?c trai, ?a? nhiê?t ?iê?n. Trong chu??i ha?t ?eo tay 18 ha?t ca?t gi?? trong cung ?i?nh ???i Nha? Thanh, m??t s?? ha?t ca?i ?ê?u co? mo?c treo.

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung
-?? c?2014/11/25 16:48:13April 26 2018 23:34:56

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung

“V?n pho?ng t?? ba?o” ???i nha? Thanh ta?i Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung 1/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m d?a, th??i ky? ?a?u nha? Thanh. 2/Nghiên m??c ?a? ?oan cha?m me?o va? b???m. 3/M??c C?? Tuyê?n U?ng Tiê?t Am. U?ng Tiê?t Am la? ng???i la?m m??c. Trong s?? m??c C?? Tuyê?n l?u gi?? ?ê?n nga?y nay chi? co? m??c U?ng Tiê?t Am ????c ba?o t??n hoa?n chi?nh nha?t. 4/Tho?i m??c Danh Hoa Tha?p H??u U?ng Tiê?t Am, da?i 10,7cm, r??ng 4,4cm, da?y 1cm.

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t
-?? c?2014/10/27 15:47:16April 26 2018 23:34:56

37 b??c t???ng binh ma? ma?u la?n ?a?u tiên c?ng khai ra m??t

Nga?y 28/9, Triê?n la?m m??i T???ng binh ma? ma?u ?a? khai ma?c ta?i Ba?o ta?ng L?ng m?? Ta?n Thuy? Hoa?ng co? t???ng binh ma?, m??t trong ta?m ky? quan l??n cu?a thê? gi??i, ha?ng nghi?n ha?ng va?n du kha?ch n? n??c ?ê?n xem, chi? riêng nga?y 3/10 du kha?ch ?a? lên t??i 100 nghi?n l???t ng???i.

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c
-?? c?2014/09/25 15:56:11April 26 2018 23:34:56

Ba?o b??i cu?a m??t s?? viê?n ba?o ta?ng Trung Qu??c

Trung Qu??c co? li?ch s?? lau ???i, ?a?t r??ng sa?n va?t phong phu?, ?a? vun ???p nên nê?n v?n ho?a ?a da?ng.

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t
-?? c?2014/09/24 16:14:45April 26 2018 23:34:56

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Khuy a?o, xa hoa ?? ca?c ch?? chi tiê?t

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng
-?? c?2014/09/09 17:02:01April 26 2018 23:34:56

Nghê? thua?t ?iêu kh??c ?a? Tho? S?n cu?a nghê? si? Lam ??ng

Lam ??ng, sinh n?m 1957, quê tha?nh ph?? Phu?c Chau, ti?nh Phu?c Kiê?n. T??t nghiê?p Tr???ng Thu? c?ng my? nghê? tha?nh ph?? Phu?c Chau. T?? nho?, Lam ??ng ho?c nghê? theo cha, ta?c pha?m nhiê?u la?n tham gia triê?n la?m ?? Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nha?t Ba?n, ?a?i Loan va? H??ng C?ng, nha?n ????c s?? ?a?nh gia? cao cu?a ca?c nha? s?u ta?p nghê? thua?t trong va? ngoa?i n???c.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2
-?? c?2014/08/14 14:18:19April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-2

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

Tu?i th?m tinh xa?o-1
-?? c?2014/08/14 14:17:33April 26 2018 23:34:56

Tu?i th?m tinh xa?o-1

Tu?i th?m, th???ng ?eo ?? eo l?ng ho??c th??t l?ng, cu?ng co? thê? bu??c trên ma?n ho??c treo trên ? t?. Do h??ng liê?u pha?n l??n ?ê?n t?? va?t c??ng cu?a n???c ngoa?i, Triê?u ?i?nh co?n coi tu?i th?m la? va?t ?ê? ban th???ng. Phong tu?c ?eo tu?i th?m cu?ng thi?nh ha?nh trong dan gian.

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3
-?? c?2014/08/14 14:16:59April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-3

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??. Riêng a?m che? ma? no?i, do n?i chê? ta?o la?m ra m??t ma?u pha?m, nghiêm kh??c tuan thu? yêu ca?u cu?a Hoa?ng cung, kh?ng tiê?c gia? tha?nh, th???ng h??i tu? h??i ho?a, th? ca, th? pha?p, v?n t??, kh??c triê?n, co? gia? tri? nghê? thua?t ra?t cao.

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t
-?? c?2014/08/14 14:11:06April 26 2018 23:34:56

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

??? s?? Trung Qu??c ?e?p m??t

Y? nghi?a  ?a? quy?-1
-?? c?2014/04/23 15:54:03April 26 2018 23:34:56

Y? nghi?a ?a? quy?-1

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2
-?? c?2014/04/23 15:52:30April 26 2018 23:34:56

Y? nghi?a va? c?ng hiê?u cu?a ?a? quy?-2

Thiên nhiên ky? diê?u ?a? ban t??ng cho chu?ng ta ?a? quy? r??c r?? l??ng la?y, cu?ng trao cho chu?ng nhiê?u s??c ma?nh ky? diê?u

Phi? Thu?y phiêu hoa-2
-?? c?2014/04/23 15:51:55April 26 2018 23:34:56

Phi? Thu?y phiêu hoa-2

Phi? Thu?y phiêu hoa

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1
-?? c?2014/04/23 15:51:27April 26 2018 23:34:56

Gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung-1

Th???ng th??c gia cu? ???i Minh Thanh Trung Qu??c trong C?? Cung

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1
-?? c?2014/04/01 08:59:50April 26 2018 23:34:56

??m che? quy? gia? trong Nha? ba?o ta?ng C?? Cung-1

B?? a?m tra? trong cung ?i?nh nha? Thanh tinh tê?, ta?o hi?nh phong phu?, ma?u s??c cu?ng hoa lê? h?n do s?? pha?t triê?n cu?a c?ng nghê? g??m s?? lu?c ba?y gi??.

Chau ba?u C?? Cung -1
-?? c?2014/01/01 08:26:05April 26 2018 23:34:56

Chau ba?u C?? Cung -1

Du ngoa?i C?? Cung, m??t la? ?ê? th???ng th??c nghê? thua?t kiê?n tru?c ?a da?ng; hai la? ????c ng??m nh??ng c?? va?t quy? gia? ????c tr?ng ba?y ?? ?ay. Viê?n Ba?o ta?ng C?? Cung co? l???ng l??n c?? va?t quy? gia?, theo th??ng kê, C?? Cung co? h?n 1.052.653 c?? va?t, chiê?m 1/6 t??ng s?? c?? va?t cu?a Trung Qu??c.

Phi? Thu?y phiêu hoa-1
-?? c?2014/01/01 08:17:10April 26 2018 23:34:56

Phi? Thu?y phiêu hoa-1

Phi? Thu?y phiêu hoa

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
重庆时时彩五星定位 江西时时彩中奖方案 江西时时彩开奖号码301 时时彩平台推荐网 江西时时彩官网平台lm0 阿拉丁时时彩工具集
江西时时彩怎么玩才能中奖 江西时时彩直播软件下载 时时彩计划软件 江西时时彩怎么不开了-上牔採网 江西时时彩怎么关闭了 江西时时彩元旦漏洞中奖图片
时时彩人工免费计划 时时彩五星跨度 重庆时时彩五星综合图 江西时时彩杀号lm0 时时彩总和大小技巧 江西时时彩万位杀号
海南时时彩开奖记录 时时彩五星独胆计划 无敌时时彩计划软件 重庆时时彩网上投注 吉林时时彩交流群群号 江西时时彩的预测软件